header_documenten

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
a. Werkzaamheden: op grond van deze algemene voorwaarden vallen schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten onder het begrip werkzaamheden.
b. Partijen zijn:
– Opdrachtgever: de natuurlijke persoon danwel rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden werkzaamheden worden verricht.
– Aannemer: de natuurlijke persoon danwel rechtspersoon, die op basis van deze voorwaarden ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden uitvoert, alsmede door hem in te schakelen derden.
c. Werkomschrijving: de aannemer geeft in overleg met de opdrachtgever aan de aannemer een werkomschrijving die onderdeel uitmaakt van de offerte, zo mogelijk met vermelding van plaats, tijd en frequentie van de verschillende soorten werkzaamheden.
d. Object: het schoon te houden gebouw, schip, bus, trein, sanitair etc.

Artikel 2 Offerte
Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Een offerte dient binnen een vervaltermijn van veertien dagen na datum van de offerte te zijn bevestigd en getekend door de opdrachtgever. Hierna kan de opdrachtgever hierop geen beroep meer doen, tenzij de aannemer hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd.

Artikel 3 Opdrachtbevestiging
a. Nadat door de aannemer de inhoud van de overeenkomst is bevestigd door tijdige toezending van de opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever, mag de aannemer er van uitgaan dat de opdrachtgever zich met de opdrachtbevestiging, de offerte en de daarin opgenomen werkomschrijving volledig akkoord heeft verklaard, tenzij de opdrachtgever binnen acht dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging de aannemer middels aangetekend schrijven van het tegendeel bericht.
b. Uitsluitend de voorwaarden, gesteld op de opdrachtbevestiging, de offerte en de daarbij behorende werkomschrijving, zijn bepalend voor de inhoud van de tussen partijen geldende overeenkomst.
c. Bij eenmalige werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht met de opdrachtbevestiging en de werkomschrijving akkoord te zijn gegaan, doordat hij deze heeft ondertekend, of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt aangevangen door de aannemer.

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst
Wijzigingen van hetgeen volgens de opdrachtbevestiging en de offerte is overeengekomen tussen partijen, zijn, behoudens in de gevallen genoemd in artikel 6 lid b en artikel 9 lid c van deze algemene voorwaarden, voor partijen slechts bindend, indien die wijzigingen door partijen schriftelijk zijn overeengekomen in een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke door de opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging.

Artikel 5 Onderaanneming
a. De aannemer zal de uitvoering van de overeenkomst slechts geheel of deels door derden laten verrichten, voorzover daarvoor schriftelijke toestemming is van de opdrachtgever. Deze toestemming is evenwel niet vereist voor éénmalige werkzaamheden.
b. De aannemer zal de opdrachtgever op de hoogte stellen indien éénmalige werkzaamheden door derden zullen worden verricht.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
a. De werkzaamheden zullen overeenkomstig de werkomschrijving worden uitgevoerd.
b. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat kleine afwijkingen noodzakelijk of wenselijk zijn en daarnaast ook uitgevoerd kunnen worden, kan de aannemer, zonder de prijs aan te passen, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Dit is echter uitsluitend toegestaan, voorzover de aldus gewijzigde werkomschrijving op zijn minst een vergelijkbare kwaliteit garandeert én de afwijkingen aan de opdrachtgever worden medegedeeld.
c. Indien het de aannemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dat blijvende afwijkingen van het werkprogramma noodzakelijk zijn, en deze afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard gaan met een prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 4, inhoudende dat deze wijziging schriftelijk, in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging, door partijen wordt overeengekomen.
d. Tenzij partijen anders overeengekomen, zullen de werkzaamheden in beginsel worden uitgevoerd op werkdagen – uitgesloten christelijke of nationale feestdagen – van maandag tot en met vrijdag. Partijen kunnen hier in overleg vanaf wijken.
Artikel 7 Contractnaleving en controle
a. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de opdrachtgever geconstateerd wordt dat de uitvoering van de werkzaamheden in grote mate in negatieve zin afwijkt van hetgeen overeengekomen is tussen partijen, of wanneer de opdrachtgever aan de hand van een tevoren tussen partijen schriftelijk overeengekomen kwaliteitsnormerings- en -controlesysteem constateert dat het resultaat van de uitvoering van de werkzaamheden duidelijk beneden het tevoren afgesproken niveau blijft, zal de opdrachtgever de aannemer onverwijld en schriftelijk op de hoogte brengen van de door hem geconstateerde afwijking(en).
b. De door de opdrachtgever aan de aannemer te versturen schriftelijke inkennisstelling dient tenminste het volgende te bevatten:
1. een concrete en nauwkeurige omschrijving van het tijdstip, de ruimte, de aard en ernst van de geconstateerde afwijking;
2. een redelijke termijn waarbinnen de aannemer in de gelegenheid moet worden gesteld de geconstateerde afwijking te herstellen.
c. Indien de opdrachtgever conform het bepaalde in artikel 7 sub b lid 2 de aannemer in de gelegenheid heeft gesteld binnen een redelijke termijn de geconstateerde afwijking te herstellen en de aannemer laat na de geconstateerde afwijking binnen de gestelde termijn of op behoorlijke wijze te herstellen, staat het de opdrachtgever vrij de gesloten overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De opdrachtgever stelt in dat geval de aannemer van de ontbinding van de overeenkomst bij aangetekend schrijven in kennis. Er is van ontbinding van de overeenkomst evenwel geen sprake, indien de geconstateerde afwijking de eerste afwijking is die door de opdrachtgever aan de aannemer gemeld is binnen een periode van 6 maanden, of indien de geconstateerde afwijking dermate gering is, dat bij redelijke afweging van de belangen van de opdrachtgever en de aannemer een zodanige afwijking niet tot ontbinding van de overeenkomst zou mogen leiden.

Artikel 8 Hulpmiddelen
a. Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen. De aannemer is vrij in zijn keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.

b. In afwijking van het hierboven onder a. bepaalde, geldt dat de opdrachtgever het voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde water, elektriciteit en gas kosteloos ter beschikking zal stellen. Bij glazenwaswerkzaamheden aan de buitenkant van het object is het de aannemer toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen welke aan het gebouw ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn.

c. In overleg tussen opdrachtgever en aannemer draagt de opdrachtgever zorg voor voldoende afsluitbare ruimten, zoals werkkasten en dergelijke, voor materiaalopslag, uitsluitend voor gebruik door de aannemer. De opdrachtgever stelt de afsluitbare ruimten kosteloos ter beschikking. De opdrachtgever is gehouden om de bedrijfsmiddelen (daaronder mede begrepen materialen, middelen en machines) van de aannemer, die in haar ruimte wordt gebruikt en opgeslagen, als een goed huisvader te beheren, de bedrijfsruimte goed af te sluiten en alle maatregelen te nemen die voor het behoud van die bedrijfsmiddelen noodzakelijk zijn. De ten behoeve van de schoonmaakwerkzaamheden ingezette materialen, bedrijfsmiddelen en machines blijven eigendom van de aannemer. De opdrachtgever is gehouden om op eerste verzoek van de aannemer eraan mee te werken, dat de aannemer bedoelde goederen terug kan nemen.

d. In overleg met de aannemer zal de opdrachtgever ten behoeve van het personeel van de aannemer voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging en dergelijke.

Artikel 9 Prijs
a. De prijs is gebaseerd op de wensen van de opdrachtgever en op de bij de opname van de werkzaamheden aanwezige of opgegeven of aangenomen oppervlakte en bezetting, aankleding, inventaris, gebruik en bestemming van het object.
b. Indien in de in lid a. van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van de aannemer prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van artikel 4 geschieden.
c. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van de aannemer, tengevolge van (een) wijziging(en) in de betrokken cao, danwel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van de gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen en dergelijke, zal een aanpassing van de contractsprijs plaatsvinden. De aannemer stelt de opdrachtgever hier tijdig en schriftelijk van in kennis.

Artikel 10 Betaling
a. Facturering vindt bij vooruitbetaling op maandelijkse basis plaats. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
b. Indien betaling nà deze termijn geschiedt zal de wettelijke rente in rekening worden gebracht.
c. Ingeval de opdrachtgever ondanks sommatie daartoe weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen is de aannemer bevoegd de werkzaamheden op te schorten.
d. Alle kosten vallende op een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom.
e. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zijn (vermeende) vorderingen op de aannemer te verrekenen.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
Ingeval de aannemer goederen aan de opdrachtgever verkoopt, waaronder bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen en sanitaire benodigdheden, behoudt de aannemer zich de eigendom van de goederen voor, totdat de op de goederen betrekking hebbende rekeningen door de opdrachtgever zijn betaald. De aannemer is gerechtigd om zonder verdere aanzegging de goederen, voor zover niet verbruikt, terug te nemen nadat de vervaltermijn van de ter zake van die goederen door haar aan de opdrachtgever gezonden rekeningen zal zijn verstreken.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
a. De aannemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever, wanneer die schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming c.q. nalatigheid van de aannemer, diens personeel of onderaannemers bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden. Die aansprakelijkheid kan niet meer belopen dan een maximumbedrag ad € 1.134.000,- per gebeurtenis. Boven € 1.134.000,- is de aannemer niet aansprakelijk. Partijen kunnen, mits schriftelijk, voor wat betreft de aansprakelijkheid van de aannemer een ander maximumbedrag overeengekomen (zie lid b van dit artikel).

b. Bij het aangaan van de overeenkomst kan, indien zulks wenselijk wordt geacht, worden overeengekomen dat de aansprakelijkheid van de aannemer voor schade, te wijten aan opzet of grove schuld van de aannemer, zijn personeel of onderaannemers die aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever wordt toegebracht, op een hoger bedrag dan € 1.134.000,- doch niet meer dan € 2.500.000,- per gebeurtenis wordt vastgesteld. De meerkosten die de aannemer heeft door het verzekeren van deze uitbreiding van de aansprakelijkheid zullen, tenzij anders overeengekomen, in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.

c. De schade, zoals bedoeld in lid a en b waarvoor de aannemer tot aan het genoemde c.q. overeengekomen maximum aansprakelijk is, blijft beperkt tot de directe materiële schade en letselschade. De aannemer is nimmer aansprakelijk voor vermogensschade en gevolgschade. Bij verlies van sleutels worden uitsluitend de kosten voor het vervangen van sleutels vergoed.

d. De aannemer heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten met het oog op de in voorgaande leden bedoelde aansprakelijkheid. Bij zaken onder opzicht komt in afwijking van het gestelde in lid a en b de schade voor vergoeding in aanmerking tot het bedrag waartegen aannemer verzekerd is, met een minimum verzekerd bedrag van € 50.000 per aanspraak en € 100.000 per verzekeringsjaar.

e. Voor schades die niet zijn genoemd in dit artikel is de aannemer niet aansprakelijk.

f. De aannemer aanvaardt bij gebruik van een hoogwerker geen aansprakelijkheid voor schade aan beplanting, gazons, bestrating, leidingen, putten e.d.

g. De opdrachtgever vrijwaart de aannemer voor aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van deze overeenkomst geleden schade. h. De opdrachtgever is verplicht om een schade binnen 14 dagen na het schadevoorval te melden.

Artikel 13 Relatiebeding
a. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst van personeel van de aannemer met de aannemer, respectievelijk gedurende de duur van de overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer en gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging daarvan, personeel van de aannemer in dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten de aannemer om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.
b. Indien door de opdrachtgever zonder toestemming van de aannemer een arbeidsverhouding en/of een andere overeenkomst tot het verrichten van vergelijkbare werkzaamheden/diensten wordt aangegaan met de in lid a. van dit artikel bedoelde werknemers, binnen de in lid a genoemde periode van 6 maanden, verbeurt de opdrachtgever aan de aannemer een boete van € 500 per bedoelde arbeidsverhouding/overeenkomst per week of gedeelte van een week dat een zodanige arbeidsverhouding/overeenkomst heeft geduurd respectievelijk nog voortduurt.

Artikel 14 Duur van de overeenkomst en beëindiging
a. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor de duur van één jaar, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
b. Beëindiging van de overeenkomst door opzegging vindt plaats middels een aangetekend schrijven van de opdrachtgever of de aannemer. De opzegging dient te zijn geschied uiterlijk 3 kalendermaanden voor het aflopen van de overeenkomst. Bij het uitblijven van een tijdige opzegging die aan voornoemde voorwaarden voldoet, wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met de periode van één jaar, tenzij partijen hiervan in onderling overleg af wijken .
c. Bij opzegging door de aannemer geldt dat als moment van opzegging dient te gelden de datum waarop de opzegging bij aangetekend schrijven is geschied. Bij opzegging door de opdrachtgever geldt dat als moment eveneens dient te gelden de datum waarop de opzegging is bij aangetekend is geschied. Ingeval sprake is van een aanbesteding en de aannemer meedingt in een nieuwe aanbestedingsprocedure, geldt als het moment van opzegging de datum waarop schriftelijk aan de aannemer is bekend gemaakt dat de opdrachtgever de opdracht heeft gegund aan een nieuwe aannemer. Indien de aannemer niet meedingt in de nieuwe aanbestedingsprocedure geldt het moment waarop de opzegging door de opdrachtgever bij aangetekend schrijven is geschied, echter met dien verstande, dat minimaal 3 maanden van de opzegtermijn dient te liggen na het moment, waarop de nieuwe aannemer of het besluit tot herinbesteding schriftelijk aan aannemer bekend is gemaakt.
d. Onverminderd het bepaalde in de leden b en c zijn partijen bevoegd de gesloten overeenkomst ook met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op het moment dat:
1. de wederpartij surséance van betaling aanvraagt;

2. de wederpartij in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 15 Contractswisseling en werkgelegenheid
a. De aannemer salarieert zijn personeel conform de geldende cao-bepalingen. Hij zal dan ook alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor Loonbelasting, premie Sociale Verzekeringswetten, A.O.W. etc. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken dienaangaande.

b. De aannemer verbindt zich jegens de opdrachtgever zich te gedragen conform het bepaalde omtrent werkgelegenheid bij contractswisseling in de Collectieve Arbeidsovereenkomst in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf (CAO). De aannemer zal derhalve zowel bij het aangaan van de overeenkomst met de opdrachtgever, alsook bij beëindiging ervan – voorzover hierbij sprake zal zijn van contractswisseling – in overleg treden met de andere in het geding zijnde aannemer, teneinde zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden, èn om uitvoering te geven aan een, conform CAO, mogelijk op één van beide aannemers rustende verplichting tot het aanbieden van een arbeidsovereenkomst aan het schoonmaakpersoneel.

c. Voorzover de opdrachtgever, na beëindiging van de overeenkomst met de aannemer, de werkzaamheden zoals genoemd in artikel 1 lid a niet uitbesteedt aan een ander doch inbesteedt, zijn de artikelen BW 7:662 e.v. inzake overgang van onderneming van toepassing.

Artikel 16 Overmacht
a. Indien door overmacht bij de opdrachtgever de overeengekomen werkzaamheden, tijdelijk – maximaal 3 maanden – niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

b. Indien de overmacht langer duurt dan de in lid a. van dit artikel genoemde termijn, zullen de aannemer en de opdrachtgever met elkaar overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende overmachtsperiode.

c. Indien door maatregelen van de opdrachtgever uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden tijdelijk niet of slechts ten dele kan geschieden, respectievelijk niet zinvol is, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

Artikel 17 Geschillen
Alle geschillen omtrent interpretatie, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst zullen ter berechting worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter te Amsterdam.

Ontvangt u graag een pdf document met onze algemene voorwaarden?
Stuurt u dan een e-mail naar info@mokumschoonmaak.nl

Onze garanties

Nederlands sprekend personeel

Wij vinden het belangrijk dat al onze medewerkers goed met onze klanten kunnen communiceren. Daarom werken wij werken uitsluitend met Nederlands sprekend personeel. Wij verstaan ons vak, letterlijk en figuurlijk!

Korte en efficiënte communicatielijnen

Korte en efficiënte communicatielijnen zijn cruciaal om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Daarom garanderen wij u één vaste aanspreekpartner.

Betrouwbaar personeel

Service en betrouwbaarheid staan bij ons hoog in het vaandel. Om deze reden screenen wij al onze schoonmaakmedewerkers jaarlijks op goed gedrag.

Regelmatige kwaliteitscontrole

Om de kwaliteit van de dienstverlening van onze werknemers te bewaken, voert ons management regelmatig onverwachte kwaliteitscontroles uit.